بهنوش طباطبایی؛ کتیِ شر و شور «مسافری از هند»

تجربه بعضی اتفاق ها را دیگر نباید تکرار کرد
از کتی پرشر و شور «مسافری از هند» تا بازیگری که این روزها روی صحنه تئاتر می درخشد، راهی دراز طی شده است؛ مسیری به اندازه 15 سال. بهنوش طباطبایی در تمام این سال ها سرگرم تجربه کردن نقش های متفاوت و گاه متضاد در تلویزیون، سینما و تئاتر بوده است.

ادامه خواندن بهنوش طباطبایی؛ کتیِ شر و شور «مسافری از هند»